آغاز عملیات اجرائی پروژه مسکونی آسمان ۲ در منطقه چیتگر

با توجه به خرید زمین پروژه جدید در منطقه ۲۲ واقع در بلوار کوهک، خیابان نسیم پنجم و آغاز عملیات اجرایی پروژه بدین وسیله از اعضاء محترم درخواست می گردد نسبت به تنظیم قرار داد و تکمیل مدارک مالی اقدام نمایند. شماره تماس تعاونی جهت هماهنگی: ۶۱۱۰۶۲۳۴